Taal en Tongval 2022

Updates

The book of abstracts is now available here.

Over Taal en Tongval 2022 (English below)

Op vrijdag 18 november 2022 vindt het Taal-en-Tongval-colloquium plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18 in Gent. Het thema is ‘Micro- en macrovariatie: Verschillende visies in onderzoek naar taalvariatie en taalverandering’.
 
We verwelkomen Adrian Leemann (University of Bern) en Yosiane White (University College Utrecht) als onze keynotesprekers. Daarnaast zijn er verspreid over de dag twee parallelsessies met in totaal dertien lezingen. Ook kunt u tijdens het colloquium kennismaken met het dialectbordspel “Streektaalstrijd’.

Voor meer informatie over het volledige programma kunt u hier terecht. Het boekje met abstracts is hier beschikbaar.

Deelname aan het colloquium kost 25 euro. Voor bachelor- en masterstudenten is de entree gratis.
Lunch is niet inbegrepen. Tijdens de lange lunchpauze kunnen deelnemers op eigen gelegenheid het centrum van Gent verkennen. Hier vindt u enkele suggesties voor lunchplekken, evenals een aantal hotelaanbevelingen.

Inschrijven kan via dit formulier tot 8 november.

Let op (voor niet-studenten): uw inschrijving is pas compleet na overschrijving van het inschrijfgeld op het volgende bankrekeningnummer: BE40 0682 1390 8063 t.a.v. Taal en Tongval.
Vermeld daarbij duidelijk uw naam en het colloquium: “Inschrijving T&T 2022 [Voornaam] [Achternaam]”.

About Taal en Tongval 2022

On Friday 18 November 2022, the Taal en Tongval Colloquium will take place in the Royal Academy for Dutch Language and Literature (KANTL), Koningstraat 18 in Ghent. The theme is ‘Micro- and macrovariation: Diverse approaches in research on language variation and language change’.

We welcome Adrian Leemann (University of Bern) and Yosiane White (University College Utrecht) as our keynote speakers. In addition, there will be two parallel sessions spread throughout the day with a total of thirteen talks. During the colloquium, you can also explore the dialect board game ‘Streekaalstrijd’.

For more information on the full program, see here. The book of abstracts is available here.

Participation in the colloquium costs 25 euros. For bachelor and master students the registration is free of charge. Lunch is not included. During the long lunch break, participants can explore the city centre of Ghent on their own. Here you can find some suggestions for lunch spots as well as some hotel recommendations.

Registration is possible via this form until 8 November.

Please note (for non-students): your registration is only complete after the transfer of the registration fee to the following bank account number: BE40 0682 1390 8063 attn. Taal en Tongval.
Please clearly indicate your name and the colloquium: “Registration T&T 2022 [First name] [Last name]”.

Micro- en macrovariatie: Verschillende visies in onderzoek naar taalvariatie en taalverandering

Het thema van Taal en Tongval 2022 is ‘Micro- en macrovariatie: Verschillende visies in onderzoek naar taalvariatie en taalverandering’. Het colloquium vindt plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) in Gent op 18 november 2022.(Socio)linguïstisch onderzoek heeft de afgelopen jaren het ontstaan van een steeds multidimensionaler variatielandschap blootgelegd. Deze ontwikkeling werkt door in het tijdschrift Taal & Tongval, zowel in de naamgeving als inhoudelijk. Enkele decennia geleden droeg het tijdschrift de ondertitel Tijdschrift voor dialectologie. Doordat de belangstelling onder variatieonderzoekers en het lezerspubliek veel breder bleek, veranderde de ondertitel niet lang na de eeuwwisseling naar het veelomvattende Tijdschrift voor taalvariatie. Dit evolueerde in 2012 tot het huidige Taalvariatie in de Lage Landen. De naamsverandering is symbolisch voor de verscheidenheid van perspectieven die in het tijdschrift en op het jaarlijkse colloquium worden behandeld.

De huidige context van globalisering, toenemende mobiliteit en digitalisering heeft niet alleen nieuwe dimensies aan taalvariatie gegeven, maar ook geleid tot een groter bewustzijn van de complexe taalinterne en -externe dynamiek die onderliggend is aan taalvariatie. Die dynamiek uit zich bijvoorbeeld in de observatie dat de grenzen tussen dialect en standaardtaal enerzijds vervagen, maar anderzijds juist ook worden uitvergroot (zoals geïllustreerd door het colloquium van 2018 en het bijbehorende themanummer). Een ander voorbeeld is de fascinerende verhouding tussen het taalgedrag van individuele sprekers en dat van de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Hoe verschillen individuele en collectieve taalsystemen? De toenemende focus op het individu heeft daarnaast geleid tot een groeiende belangstelling voor variatie binnen sprekers naast variatie tussen sprekers. Zijn sommige sprekers meer geneigd tot (het volgen van) veranderingen in het taalsysteem dan anderen, en wat speelt hierbij een rol?

Op een grotere schaal vertalen die vragen zich eenvoudig naar de grote vraag onderliggend aan de taalvariationistische onderzoekstraditie: waarom variëren en veranderen talen? Welke factoren zijn bepalend, en hoe kunnen we die in kaart brengen? De afgelopen decennia heeft variatieonderzoek bewezen dat onder andere geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone perspectieven elkaar niet uitsluiten, maar juist aanvullen en versterken. Grootschalig en innovatief kwantitatief onderzoek is sterk in opkomst (zoals geïllustreerd door het vorige colloquium over ‘Big Data’), maar tegelijkertijd is ook de ruimte en interesse voor een meer kwalitatieve blik op taalvariatie gegroeid.

Het thema micro- en macrovariatie laat ruimte voor verschillende interpretaties, en biedt een podium aan variatieonderzoekers met uiteenlopende perspectieven en benaderingen. Zo verwelkomen we bijdragen die ingaan op taalvariatie op het niveau van het individu, de gemeenschap, of het spanningsveld daartussen. Daarnaast ontvangen we graag bijdragen die ingaan op de relaties tussen lokale (micro) en supralokale (meso tot macro) variatie. We verzoeken u om voorstellen in te dienen voor presentaties van 20 minuten die gericht zijn op taalvariatie in de Lage Landen passend bij deze thematiek.

Samenvattingen van 300-500 woorden kunnen tot 25 april 2022 worden ingediend in de vorm van een geanonimiseerde bijlage via een e-mail naar taal-en-tongval-2022@rug.nl. U dient daarbij uw naam en affiliatie(s), en die van eventuele co-auteurs, in de e-mailtekst te vermelden. Auteurs mogen betrokken zijn bij hoogstens twee inzendingen, waarvan bij slechts één als eerste auteur. Samenvattingen kunnen worden ingediend in het Nederlands, Engels, Fries of Duits. De selectie wordt eind mei 2022 bekend gemaakt.

Organiserend comité:
Anne Breitbarth (Ghent University)
Raoul Buurke (Rijksuniversiteit Groningen)
Kristel Doreleijers (Tilburg University & Meertens Instituut)
Melissa Farasyn (Universiteit Gent)
Lisa Hilte (Universiteit Antwerpen)
Jos Swanenberg (Tilburg University & Meertens Instituut)
Reinhild Vandekerckhove (University of Antwerp)
Cesko Voeten (Fryske Akademy & University of Pennsylvania)

 

Micro- and macrovariation: Diverse approaches in research on language variation and change

The theme of Taal en Tongval 2022 is ‘Micro- and macrovariation: Diverse approaches in research on language variation and change’. The conference will take place in the Royal Academy for Dutch Language and Literature (KANTL) in Ghent on November 18th, 2022.(Socio)linguistic research in recent years has revealed an increasingly multidimensional landscape of language variation. This development is reflected in the journal Taal & Tongval, both in naming and content. Several decades ago, the journal carried the subtitle Journal of Dialectology. Due to the broader interests of language variation researchers and the readership of the journal, the subtitle was rewritten to the more encompassing Tijdschrift voor taalvariatie (‘Journal of language variation’) shortly after the turn of the century. This evolved into the current Language Variation in the Low Countries (in Dutch: Taalvariatie in de Lage Landen) in 2012. The name change is symbolic for the diversity in perspectives treated in both the journal and the yearly conference.

The current context of globalization, increased mobility, and digitalization has not only afforded new dimensions to language variation, but has also generated a greater awareness of the complex language-internal and language-external dynamics constituting language variation. These dynamics are borne out in, for instance, the boundaries between dialects and standard language, which are fading on the one hand but reinforced and enlarged on the other hand (as illustrated by the 2018 conference and the corresponding theme issue). Another example is the fascinating relationship between the language behaviors of individual speakers and that of the community they are a part of. How do individual and collective language systems differ? The increasing focus on the individual has also led to a growing interest in variation within speakers besides variation between speakers. Are some speakers more inclined towards adopting ongoing changes than others, or initiating new changes, and what factors play a role here?

On a large scale, these questions straightforwardly translate to the big question underlying the language variationist research tradition: why do languages vary and change? What factors have an influence, and how can we identify them? Over the past decades, language variation research has demonstrated that geographical, social, ethnic, stylistic, and diachronic perspectives – among others – do not exclude but rather supplement and reinforce each other. There is an ongoing surge of large-scale and innovative quantitative research (as illustrated by the previous conference on ‘Big Data’), while the receptiveness and interest for a more qualitative perspective on language variation has expanded at the same time.

The theme micro- and macrovariation leaves room for diverse interpretations and offers a platform for language variation researchers with diverse perspectives and approaches. We therefore invite contributions on language variation at the individual level, the community level, or the interaction between these. We also welcome contributions discussing the relationships between local (micro) and supralocal (meso to macro) variation. We invite contributions on language variation in the Low Countries in the form of presentation proposals of 20 minutes that fit these themes.

Abstracts of 300-500 words can be submitted until April 25th, 2022, in the form of an anonymized email attachment to taal-en-tongval-2022@rug.nl. You are requested to state your name and affiliation(s) in the email, as well as those of any co-authors. Authors may be involved with at most two abstracts, of which they may be the first author of at most one. Abstracts can be submitted in Dutch, English, Frisian, or German. The selection will be announced by the end of May 2022.

Organizing committee:
Anne Breitbarth (Ghent University)
Raoul Buurke (University of Groningen)
Kristel Doreleijers (Tilburg University & Meertens Institute)
Melissa Farasyn (Ghent University)
Lisa Hilte (University of Antwerp)
Jos Swanenberg (Tilburg University & Meertens Institute)
Reinhild Vandekerckhove (University of Antwerp)
Cesko Voeten (Fryske Akademy & University of Pennsylvania)